( PMT362MD ) ตัวเลข 7เซกเมนท์ 3 นิ้ว 2 หลัก มีไดร้เวอร์ในตัว

ลักษณะทั่วไป : ขนาด (กxยxส) 10 x13.3 x 1.8 ซม.

>>ที่บอร์ดตัวเลขจะใช้ไฟที่ต่อมาจากบอร์ดคอนโทรลโดยตรง 3 เส้น คือ ไฟ +5V. ,ไฟ+12VและGND
>> มีไดร้เวอร์ในตัว
>> รับอินพุทแบบอนุกรม ( SPI ) โดยใช้สายสัญญาณเพียง 3 เส้น คือ STR,CLK และ S-IN
>> สามารถต่ออันดับกันเพื่อเพิ่มจำนวนหลักได้ เช่น ชุดแสดงเป้าหมายการผลิต 4 หลัก(MT484) ,ชุดแสดงเป้าหมายการผลิต 6 หลัก(MT486) , ชุดนาฬิกา แสดง วันที่-เดือน-ปี , ชั่วโมง-นาที-วินาที และอุณหภูมิ(MT415)
หรือนาฬิกาจับเวลา 8 หลัก (MT416) ก็ได้

วิธีการต่อใช้งาน :
ใช้สายแพร์ต่อจากบอร์ดควบคุมเข้าที่CON1ของ MT362 ถ้าต้องการใช้บอร์ด MT362 ต่ออนุกรมกันเรื่อยๆให้ต่อที่จุดCON2 ของบอร์ดที่1เข้าCON1ของMT362 บอร์ดที่2ต่ออนุกรมกันไปเรื่อยๆ ดัง รูป


รูปที่1 รูปแบบการต่อใช้งาน